Kandidatprogram i digital affärsutveckling 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i digital affärsutveckling 2020/2021
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Digitaliseringen av samhället avseende såväl individer, näringsliv som offentlig sektor innebär nya förutsättningar för kommunikation och samverkan mellan människor, företag och myndigheter. De senaste decenniernas utveckling har medfört behov av medarbetare med förståelse för digitalisering inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor. Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling är för dig som är intresserad av dessa utmaningar.

Om programmet

Digitaliseringen skapar såväl innovationsmöjligheter som utmaningar för företag och myndigheter. Digital affärsutveckling kräver förnyelse och ett nytt sätt att tänka för att kunna möta förändringar som sker genom digitalisering, något som är avgörande för såväl tillväxt som hållbarhet. Därför syftar det treåriga kandidatprogrammet digital affärsutveckling till att på ett balanserat sätt ge dig kompetens inom både företagsekonomi och systemvetenskap. Det är en bred samhällsvetenskaplig utbildning som kombinerar IT och ekonomi, vilket skapar möjligheter till arbete i många olika branscher.

Utbildningen ger dig god förståelse för digitaliseringens innebörd för människor, organisationer och samhälle med utgångspunkt i företagsekonomi och informationssystem. Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter i att analysera, tolka och förstå ekonomiska frågeställningar som uppstår i organisationer såväl som i samhället. Därutöver kommer du också att kunna värdera och kritiskt tolka ekonomisk och teknisk information för att kunna bedöma hur denna information påverkar och kan bidra till organisationers digitala affärsutveckling.

Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av lärarna är aktiva forskare. Teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktiska färdigheter exempelvis genom att studenter tillämpar teorier i praktiknära problemlösningsuppgifter. Utbildningen karaktäriseras av mindre grupper och en nära interaktion mellan lärare och studenter. Utbildningen präglas även av tät samverkan med företag och myndigheter, vilket visar sig bland annat genom gästföreläsningar, studiebesök samt projekt- och uppsatsarbeten.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Viktor Klang
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag satt och var kluven om jag skulle välja systemvetenskap eller ekonomi, ekonomi hade jag tidigare pluggade under gymnasiet. När en kompis (som studerade på Gotland) berättade om ett nytt program som kombinerade systemvetenskap och ekonomi så kändes verkligen de som ett perfekt val.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen har motsvarat mina förväntningar men även överraskat mig eftersom vi har möjlighet att på tre år hämta ut examen i två olika huvudområden, i informationssystem och ekonomi.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– För mig har systemutvecklingsdelen varit intressant eftersom jag inte hade någon erfarenhet inom den sen tidigare. Att få en grundkurs i programmering och lära sig hur man hanterar databaser har varit det roligaste för mig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Under den första perioden hade vi "lamningen" där man fick träffa alla nya men även en del elever som redan varit på campus under en längre period. Här fick man ett bra tillfälle att träffa nya kompisar och man fördelades i grupper där man gjorde diverse gruppövningar för att stärka sammanhållningen och för att enklare lära känna varandra.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Sammanhållningen känns väldigt bra, det har varit sociala människor som är enkla att prata och arbeta med. Vi är inte heller en så stor klass så nästan alla har haft en chans att få jobba i diverse grupparbeten med varandra. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Svårt att avgöra vad som varit det bästa, personligen tycker jag väl att Uppsala universitet känns som ett väldigt respekterat universitet och har en väldigt bra struktur i kurser och utformning av sin studietid.

Vad har varit mest utmanande?
– Programmeringskurserna har varit den största utmaningen. För att hantera det har jag egentligen bara verkligen fått lägga ner väldigt mycket tid på plugget samtidigt som jag har jobbat väldigt mycket tillsammans med andra för det kan underlätta att sitta med allt i grupp. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att förhoppningsvis starta eget en dag med den kunskap jag fått från utbildningen, men först och främst se till att klara av och ta examen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Jag tycker att campus och hamnen är väldigt fint, sedan är allting innanför muren också otroligt mysigt och fint.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Personligen har jag uppskattat lamningen som mest där man fick lära känna varandra. 

Vad gör du om fem år? 
– Om fem år hoppas jag verkligen att jag hittat något jag brinner för att jobba med, om det är inom ekonomi eller informationssystem kan jag inte besvara nu men jag tycker om båda ämnena så spelar ingen större roll så länge jag trivs.  

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) med minst 90 hp inom huvudområdet informationssystem eller företagsekonomi.

År 1
Den första terminen innehåller kurser i informationssystem (Informationssystem A) som introducerar akademiska studier i stort samt ett av programmets huvudområden. Ämnet introduceras från såväl ett samhällsvetenskapligt som från ett programvarutekniskt perspektiv. Stor vikt läggs vid digitaliseringens innebörd för näringsliv och offentlig förvaltning. Vidare läser studenterna två kurser som ger en introduktion till databaser respektive programvaruutveckling. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i programmets andra huvudområde, företagsekonomi (Företagsekonomi A). Terminen omfattar kurser i redovisning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

År 2
År två inleds med en termin fortsättningskurser i företagsekonomi (Företagsekonomi B), med kurser i ekonomistyrning, finansiering, organisation, ledning och marknadsföring. Därefter studeras under termin fyra fortsättningskurser i informationssystem (Informationssystem B), med fördjupning inom databaser, innovation och förändringsarbete, systemutveckling och interaktionsdesign.

År 3
Termin fem är en valbar termin. Exempelvis kan detta innebära studier utomlands vid något av Uppsala universitets partneruniversitet, fördjupnings- eller breddningskurser vid Campus Gotland, eller deltagande i distanskurser. Under sjätte och sista terminen studeras antingen fördjupningskurs i företagsekonomi (Företagsekonomi C) 30 hp eller informationssystem (Informationssystem C). Oavsett inriktning kommer 15 hp av fördjupningskurserna utgöras av en självständig kandidatuppsats.

Om undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Grupparbete i projektform är ett inslag i flertalet kurser, liksom inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Du som studerar får stöd genom handledning och återkoppling. Examinationen sker i form av muntliga och/eller skriftliga prov, seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatser.

Under hela utbildningen ges du som student möjlighet att utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och kurser kan komma att ges helt på engelska. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.

Studera utomlands

Termin fem i programmet ger möjlighet till utlandsstudier - en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, förbättra sina språkkunskaper och umgås med människor från andra kulturer. Utlandsterminen ger dig möjlighet att bredda eller fördjupa dina studier genom ditt individuella kursval. Inte minst kan utlandserfarenheten vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för yrken med IT- eller ekonominriktning inom såväl små som stora företag som efterfrågar digitala affärsutvecklare med analytisk kompetens samt samarbets- och problemlösningsförmåga. Du kan arbeta med affärsutveckling men också med IT-strategiska frågor, systemutveckling, databaser och dataanalys, projektledning, försäljning, budget och revision.

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ger beroende på val av huvudområde behörighet att söka vidare till olika masterprogram vid Uppsala universitet. Studenter som läser informationssystem som huvudämne kan söka vidare till tvåårigt masterprogram i systemvetenskap eller människa-datorinteraktion. Studenter som läser företagsekonomi som huvudämne kan söka vidare till något av de ettåriga magisterprogrammen i hållbart företagande och ledning och entreprenörskap, alternativt till det tvååriga masterprogrammet i företagande och ledning. Alla studenter, oavsett val av huvudområde, är behöriga att söka det tvååriga masterprogrammet management, kommunikation och IT.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2225 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Thomas Ejnefjäll

thomas.ejnefjall@im.uu.se

0498-10 82 75

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00