Masterprogram i systemvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i systemvetenskap 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i systemvetenskap ger dig förutsättningarna att förstå digitaliseringen och att utveckla digitala praktiker. Digitala praktiker handlar om hur arbetsmetoder, beteende och aktiviteter påverkas av digitaliseringen. Masterprogrammet är en internationellt konkurrenskraftig utbildning som ger dig kunskaperna som krävs för att arbeta inom detta område eller inleda en forskarkarriär.

Om programmet

Den snabbt ökande digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar för individer, organisationer och samhället överlag. Följaktligen måste framtida utexaminerade vara förberedda på dessa utmaningar. Masterprogrammet i systemvetenskap utrustar dig med den expertis i ledning och utveckling av digitala praktiker som du behöver. Programmet lär dig det väsentliga om hur arbete utförs i en modern, digital omgivning.

Du kommer att läsa kurser om digitalisering, infrastruktur och fördjupad systemutveckling där du lär dig hur system och applikationer samverkar med individer och grupper i olika sammanhang. Du kommer också att utmanas med kurser om big data och maskininlärning. Målet är att du ska bemästra hur system utvecklas i team på basis av både kunders och slutanvändares behov och du kommer att öva på att tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa praktiska problem.

Inom programmet kommer du att:

 • utveckla expertis i ledning av systemutvecklingsprocessen
 • lära dig att utveckla komplexa informationssystem som bygger på kunders och slutanvändares behov
 • utveckla förståelse för organisationens behov av system och systemutveckling.
Programmets kurser är forskningsrelaterade och forskningsförberedande samt näringslivsorienterade, med hela systemutvecklingsprocessen i fokus. Utbildningen ger praktiska kunskaper och som student tillämpar du olika systemutvecklingsmetoder i större realistiska projekt. Under utbildningen lär du dig även att leda större projekt. Efter masterutbildningen kan systemutvecklare jobba inom många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt.

Studentprofil
Du har en stark grund inom informationssystem eller datavetenskap och förstår att en helhetsbild av informationssystem innefattar såväl användare och organisationer som teknologi. Du är intresserad av digitaliseringen och hur den kommer att påverka individer, organisationer och samhälle. Du kanske redan är intresserad av något särskilt område som påverkas av informationssystem. Du har eventuellt en del praktisk arbetserfarenhet efter din kandidatexamen.

Engelskan är inget problem för dig. Du kan och vill uttrycka dina tankar både muntligt och skriftligt. Du vill bidra till andras inlärning och ta del av deras erfarenheter och kunskap. Du förstår att arbete med informationssystem kräver att man kan kommunicera med och presentera för slutanvändare och specialister inom andra områden. Du vill ha en utbildning som också låter dig öva och finslipa din presentationsförmåga och tillämpa dina kunskaper i praktiken. Du vill få erfarenhet av att jobba i grupper med internationell sammansättning och få träffa studenter från många olika håll i världen.

Du har förmågan att kritiskt analysera problem och reflektera över dessa, och vill bli kreativ och innovativ för att komma på egna lösningar till problem. Du trivs med problemlösning och arbete i grupp, och din nyfikenhet gör att du söker djupare förståelse och inte bara ytlig kunskap.

En framtida doktorsavhandling är något som du kanske har övervägt och du skulle värdesätta ett tillfälle att komma i närmare kontakt med den senaste forskningen inom området. Men att jobba direkt efter studierna är också något som du har tänkt på.

Närliggande program:
Human-Computer Interaction
Computer Science
Sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering
Embedded Systems
Digital Media and Society
International Business

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med informationssystem som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Programmet bygger på tre huvudsakliga teman:

 • komplexa informationssystem (i kurser som behandlar digital infrastruktur, mjukvaruutveckling, maskininlärning och big data)
 • systemutvecklingsprocesser (i kurser som behandlar systemutveckling och agila utvecklingsmetoder)
 • organisatoriska sammanhang av informationssystem och systemutveckling (i kurser som behandlar digitalisering, digitala praktiker och affärsvärde av IT).
Under din första termin kommer du att studera digitalisering och hur den påverkar individer, organisationer och samhället i stort. Du kommer att introduceras till digitala praktiker, det vill säga hur arbete leds i en alltmer digitaliserad omgivning, innefattande bland annat systemutvecklingsmetoder, informations- och kunskapsmodellering, design och användbarhet, förändringsledning, samt projektledning och arbete i team. Under din andra termin kommer du att lära dig systematisk design och utveckling av komplexa IT-system, samt digital infrastruktur och dess implikationer för systemutveckling.

Under din tredje termin kommer du att lära dig om artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Du kommer också att läsa en kurs om affärsvärde av digital teknologi och hur den kan användas strategiskt i organisationer. Under din sista termin kommer du att få tillämpa dina kunskaper genom att skriva en masteruppsats i informationssystem.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Alla kurser ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats.

Programmet bygger på integrerade forskningsmetoder, det vill säga i varje kurs kommer du att få lära dig en vetenskaplig metod och få tillämpa den för att lösa praktiska problem. Du kommer också att kontinuerligt finslipa dina kunskaper i skriftlig och muntlig vetenskaplig kommunikation. Du kommer att lära dig hur ett strukturerat, vetenskapligt angreppssätt kan vara dig till nytta i ditt arbetsliv, oberoende om du väljer praktiskt arbete eller forskning i framtiden.

Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter. På avklarade kurser ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Intresset för IT-området ökar även inom områden som miljö, turism, hållbar utveckling och transport.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • systemvetare
 • projektledare
 • IT-chef
 • IT-konsult
 • systemarkitekt
 • testledare
 • spelutvecklare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare
 • webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare
 • IT-pedagog
 • forskare
Arbetsmarknaden för utexaminerade är god, med många möjligheter inom olika branscher. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se med din anmälan.

Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2213 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i informationssystem eller data- och systemvetenskap eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1011 018-471 1010

info@im.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna
När du blivit antagen till masterprogrammet i systemvetenskap måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student. Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Information till reserver
Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.