Kursplan för Innovation och förändringsarbete

Innovation and Organisational Change

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS221
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-04-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.
Ges även som fristående kurs.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • förklara centrala begrepp inom IT-relaterat förändringsarbete, digital innovation och innovationsprocesser,
 • beskriva process- och funktionsorienterade organisationsmodeller samt fördelar och nackdelar med dessa,
 • känna till några olika modelleringsnotationer för modellering av verksamheter och processer,
 • relatera digital innovation och it-relaterat förändringsarbete till varandra och diskutera skillnader och likheter mellan processer, metoder och verktyg.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • identifiera intressenter och risker vid it-relaterat förändringsarbete och digital innovation,
 • modellera verksamheter och verksamhetsprocesser,
 • analysera verksamheter och informationsteknikstöd och ge förslag på förändringsåtgärder.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • reflektera över hur individ, samhälle och organisation påverkar och påverkas av digitala innovationssystem.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i digitaliseringen av samhället, som påverkar människor i både privatliv, industri och offentlig sektor. Kursens första del tar upp en traditionell syn på IT-utveckling inom organisationer som inkluderar förändringsarbete, verksamhetsutveckling och IT-utveckling. Detta innebär konkreta inslag av förändringsledning, intressentanalys och processmodellering. Kursens andra del fokuserar på temat digital innovation, inklusive olika modeller för innovationsprocesser och dess faser, kreativitet, öppen innovation samt styrning och ledning av innovation. I denna del behandlas även etiska frågeställningar i relation till digitala innovationssystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och seminarier samt hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tidd, Joseph; Bessant, John Robert Managing innovation : integrating technological, market and organizational change

  Seventh Edition.: Hoboken: Wiley, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Marina Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk