Kursplan för Informationssystem B: Informations- och IT-säkerhet

Information Systems B: Information and IT Security

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: 15 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- förklara informationssäkerhetsaspekterna samt grundkraven för ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder
- beskriva väsentliga regelverk och standardserier inom området
- beskriva grunderna för hur informationskapitalet, såsom information, IT-system och människor, kan skyddas i en organisation

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- kategorisera informationstillgångar enligt konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
- genomföra en riskanalys
- skriva en artikel inom området och muntligt presentera den

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- analysera och värdera hotbilder mot verksamheter
- motivera sin egen artikel och konstruktivt kritisera annan grupps artikel

Innehåll

Introduktion till informationssäkerhet.
Verksamhetens beroende av IT-stödet.
Möjliga hot, risker och aktörer.
Ledningssystem för informationssäkerhet.
Säkrandet av informationskapitalet.
Etik och regelverk kring informationssäkerhet.
Standarder inom informationssäkerhetshantering.
Planering, kontinuitet och incidenthantering.
Grunderna i riskanalys och riskhantering.
Introduktion till skyddsåtgärder: kryptotekniker, certifikathantering och systemsäkerhetsåtgärder.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier och obligatoriska föreläsningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan