Kursplan för Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling I

Information Systems B: Business and IT Development I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS061
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: 15 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- beskriva vad en verksamhetsmodell är och dess användningsområden
- redogöra för sambandet mellan verksamhetsmodeller och kravspecifikationer för informationssystem
- beskriva ett språk för verksamhetsmodellering
- beskriva hur planering och ledning av arbetsprocesser för verksamhetsmodellering utförs

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- konstruera verksamhetsmodeller av en verksamhet och kunna tolka givna verksamhetsmodeller
- härleda krav för ett informationssystem uifrån verksamhetsmodeller
- planera och leda verksamhetsmodellering
- dokumentera verksamhetsmodeller

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- värdera kvalitén i befintliga verksamhetsmodeller
- värdera förslagna arbetsprocesser för verksamhetmodellering
- värdera givna språk för verksamhetsmodellering

Innehåll

Kursen inriktas mot verksamhetsmodellering som är ett hjälpmedel vid formulering av kravspecifikationer för informationssystem. Kursen introducerar verksamhetsmodellering, språk för verksamhetsmodellering, samt planering och ledning av arbete för att formulera verksamhetmodeller. Kursen innehåller både teoretisk grund och praktiska övningar ämnade för att utveckla studentens förmåga att formulera och tolka verksamhetsmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kosslyn, Stephen Michael Clear and to the point : 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations

  Oxford: Oxford University Press, 2007.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björnsson, Gunnar; Kihlbom, Ulrik; Ullholm, Anders Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande

  2. [utökade] utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandkuhl, Kurt Enterprise modeling : tackling business challenges with the 4EM method

  Heidelberg: Springer, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan