Kursplan för Informationssystem A: Grundläggande programmering

Information Systems A: Introduction to Programming

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS048
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva grundläggande programmeringsbegrepp,
 • förklara hur problem kan delas upp och implementeras i ett programeringsspråk,
 • beskriva begreppet kodkvalitet,
 • beskriva olika programmeringsparadigm.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • identifiera delproblem från en mer komplex problembeskrivning,
 • tolka, modellera och konstruera algoritmer utifrån identifierade problembeskrivningar,
 • använda tekniker för programdesign, t.ex. pseudokod och flödesscheman,
 • skapa program utifrån en given problemställning,
 • använda strategier för felsökning av program.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • analysera och diskutera problemlösningar och kodkvalitet.

Innehåll

Grundläggande för programmering är problemlösning, dvs. förmågan att utifrån en problemställning genomföra en analys för att strukturera de ingående delproblemen och deras relationer. I kursen introduceras programmering utifrån grundläggande byggstenar, såsom datatyper, selektioner och iterationer. Dessa byggstenar används sedan för att implementera lösningar på problem via funktioner/metoder. Kursen behandlar också användning och manipulation av arrayer, vilket är centralt för förståelsen för hur man kan arbeta med samlingar av relaterade objekt. Problemlösning tränas i olika praktiska och teoretiska moment, t.ex. formulera lösningsstrategier via pseudokod och flödesscheman. Programmering tränas praktiskt genom att skriva egna program och genom att analysera andras program.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska moment, inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Övriga föreskrifter

Kursen ger ej behörighet till kursen Informationssystem C: Objektorienterad programmering II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Vickers, Paul How to think like a programmer : problem solving for the bewildered

  Andover: Cengage Learning, cop. 2011.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer.