Kursplan för Informationssystem B: Informations- och IT-säkerhet

Information Systems B: Information and IT Security

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-02-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet: 15 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- förklara informationssäkerhetsaspekterna samt grundkraven för ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder
- beskriva väsentliga regelverk och standardserier inom området
- beskriva grunderna för hur informationskapitalet, såsom information, IT-system och människor, kan skyddas i en organisation

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- kategorisera informationstillgångar enligt konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
- genomföra en riskanalys
- skriva en artikel inom området och muntligt presentera den

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- analysera och värdera hotbilder mot verksamheter
- motivera sin egen artikel och konstruktivt kritisera annan grupps artikel

Innehåll

Introduktion till informationssäkerhet.
Verksamhetens beroende av IT-stödet.
Möjliga hot, risker och aktörer.
Ledningssystem för informationssäkerhet.
Säkrandet av informationskapitalet.
Etik och regelverk kring informationssäkerhet.
Standarder inom informationssäkerhetshantering.
Planering, kontinuitet och incidenthantering.
Grunderna i riskanalys och riskhantering.
Introduktion till skyddsåtgärder: kryptotekniker, certifikathantering och systemsäkerhetsåtgärder.


Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier och obligatoriska föreläsningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Whitman, Michael E.; Mattord, Herbert J. Principles of information security

  Fifth edition.: Boston, MA: Cengage Learning, [2016].

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk