Kursplan för Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

Information Systems B: E-services and Web Programming

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-01-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: 15 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse:
- Förklara begreppet e-tjänster
- Förklara principerna bakom leverans av e-tjänster
- Förklara hur server och klient samverkar i en webbtillämpning med ett dynamiskt informationsinnehåll

Färdighet och förmåga
- Modellera kraven på en webbapplikation baserat på en analys av en e-tjänst och dess samverkan med andra e-tjänster
- Programmera en webbapplikation med tillhörande gränssnitt, affärslogik och databas
- Programmera för informationssäkerhet i samband webbapplikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera e-tjänster baserat på tjänsteresultat och kundnytta

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om modellering och utveckling av e-tjänster för distribution via Internet.
Kursen kommer att behandla serverside programmering mot databaser,samt klientprogrammering.
Programmeringen kommer också att ske inom ramen för Web-2.0 paradigmet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Seminarium, inlämningsuppgifter och laborationer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eventuell kurslitteratur meddelas vid kursstart.