Kursplan för Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

Information Systems B: E-services and Web Programming

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2IS014
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2010-10-14
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: VT 2011
  • Behörighet: Informationssystem, 22,5 högskolepoäng eller motsvarande
  • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- Förklara begreppet e-tjänster
- Beskriva principerna bakom leverans av e-tjänster
- Förklara hur program och databaser samverkar i en webbtillämpning
- Beskriva OSS-modellen (Open Source Software)
- Beskriva nätgemenskaper och deras betydelse i informationssamhället

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- Planera och genomföra projekt
- Programmera en webbapplikation med tillhörande databas i programmeringsverktygen

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- Diskutera implikationerna av social mjukvara och communities

Innehåll

I kursen kommer man att ta upp webbprogrammering mot databaser, inom ramen för den s.k. AMP-stacken Apache, MySQL och Php/Python/Pearl. Webbprogrammeringen kommer att ske inom ramen för Web-2.0 paradigmet, med en teoretisk bakgrund kring social och kollaborativ mjukvara.

I kursen ingår också teorier kring hur arbete med öppen källkod fungerar, samt den öppna OSS-modellen och dess implikationer. Här tar kursen även upp Content Management Systems (CMS), nätgemenskaper och community building som fenomen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Tentamen, examinerande seminarium, inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen har dubbel ämnestillhörighet; Informationssystem/databasteknik

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.