Kursplan för Informationssystem B: Algoritmer och datastrukturer

Information Systems B: Algorithms and Data Structures

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2IS012
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2010-10-14
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: VT 2011
  • Behörighet: Informationssystem 15 poäng/22,5 högskolepoäng eller motsvarande
  • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- beskriva vanliga datastrukturer och algoritmer

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna
- använda datastrukturer och implementera grundläggande algoritmer
- kunna använda klassbibliotek för att lösa vanligt förekommande problem
- jämföra och värdera olika algoritmer

Innehåll

Datastrukturer
Abstrakta datatyper
Algoritmer, t.ex. sökning och sortering
Komplexitet (Ordo)
Grundläggande tekniker, t.ex. rekursion och "divide and conquer"
Grundläggande algoritmer associerade med respektive datastrukturer

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.