Kursplan för Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

Information Systems A: Object-Oriented Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2IS006
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2010-08-26
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: HT 2010
  • Behörighet: En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)
  • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
- Beskriva grundläggande programmeringsbegrepp
- Definiera och använda grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfi
- Förklara principerna för modularisering och återanvändning av kod

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
- Konstruera program i ett objektorienterat programmeringsspråk i en integrerad utvecklingsmiljö
- Tillämpa programmeringshjälpmedel i en integrerad utvecklingsmiljö

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
- Jämföra de två olika programmeringsparadigmna procedurell programmering och objektorienterad programmering.

Innehåll

Programmering i en integrerad utvecklingsmiljö, introduktion till grafikhantering, konstanter, variabler, primitiva datatyper, fördefinierade klasser, beräkningar, metoder, parametrar, flödesstrukturer för selektion och iteration, debugging, egendefinierade klasser, stränghantering, grundläggande datastrukturer, arv, interfaces, polymorfi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Tentamen och projektarbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan