Forskarutbildning inom informatik och media

Institutionen för informatik och media erbjuder forskarutbildning inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap samt människa-datorinteraktion.

Vad innebär det att doktorera?

Att doktorera innebär att man inte bara blir den främsta experten inom ett avgränsat område, utan även tillägnar sig den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort.

Målet är att bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper och nya rön inom såväl det egna forskningsområdet som ämnet i stort.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet. Behörigheterna framgår av studieplanen för respektive ämne.

Hur ser utbildningen ut?

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen.

Innehållet i de olika forskarutbildningarna och information om hur de är strukturerade framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Till varje doktorand eller licentiand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Utbildningen planeras och genomförs i nära samråd med handledarna. Under större delen av studietiden ägnar du dig åt det forskningsprojekt som sedan redovisas i doktors- eller licentiatavhandlingen. Dessutom ingår ett antal kurser enligt studieplanen för varje forskarutbildningsämne.

När du antas som doktorand ska en individuell studieplan upprättas. I den individuella studieplanen framgår bland annat hur hela studietiden ska finansieras, eventuella finansiärer och planerna för doktorandanställning ska redovisas.

Kurser

Institutionen för informatik och media ger kurser inom forskarutbildningen och det finns även möjlighet att gå lämpliga kurser vid andra institutioner och i samarbete med Forskarskolan management och IT.

Examen

Forskarutbildningen avslutas med en examen: filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen. Om du har avlagt licentiatexamen kan du fortsätta dina studier till doktorsexamen. Doktorsexamen kan avläggas utan föregående licentiatexamen.

Vad krävs för examen?

För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, varav en godkänd vetenskaplig uppsats på minst 60 högskolepoäng. För doktorsexamen krävs minst 240 högskolepoäng, varav en godkänd doktorsavhandling på minst 180 högskolepoäng.

Mer information

Om du har frågor om forskarutbildningen kontakta i första hand studierektor för forskarutbildningen: Owen Eriksson owen.eriksson@im.uu.se.

Innehållsansvarig: Owen Eriksson

Senast uppdaterad: 2023-11-22