Styrelse och stadgar IM alumn

Styrelse och stadgar för informatik och medias alumnförening.

Styrelse

IM Alumn: styrelsens sammansättning per 2023-03-17

 • Göran Svensson, ordförande
 • Anneli Edman, vice ordförande
 • Christian Sandström, sekreterare
 • Millan Lundgren, ledamot och representant för Campus Gotland
 • Olga Göcmen, ledamot
 • GunBritt Wass, ledamot
 • Mats Cedvall, ledamot
 • Jon Back, ledamot
 • Linnéa Kalnins, ledamot
 • Madeleine Silverbratt, ledamot
 • Sandra Anté, studentrepresentant informationssystem
 • Ida Holmberg, studentrepresentant informationssystem
 • Elias Aspudd, studentrepresentant medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ellinor Nilsson Thulin, studentrepresentant medie- och kommunikationsvetenskap
 • Jonathan Bengtsson, studentrepresentant för masterprogrammet i management, kommunikation och IT

Stadgar

Stadgar för Alumnföreningen vid institutionen för Informatik och media, Uppsala universitet. Stadgarna reviderade efter beslut på årsmötet 2022-01-10.

§ 1 Föreningens namn är Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – förkortat IM Alumn.

§ 2 Föreningen ska främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid institutionen för informatik och media. Föreningen är religiöst, partipolitiskt och fackligt obunden.

§ 3 Föreningen är öppen för studenter och före detta studenter med inriktning administrativ databehandling (ADB); data- och systemvetenskap (DSV); informationssystem (IS); människa-datorinteraktion (MDI); medie- och kommunikationsvetenskap (MKV); journalistik; management, kommunikation och IT (MKIT) eller motsvarande från Uppsala universitet samt anställda och före detta anställda vid institutionen för informatik och media. Styrelsen kan också godkänna medlemskap för andra intresserade. Föreningen har fem ämnessektioner: ADB/DSV/IS, MDI, MKV/Journalistik, Programvaruteknik och MKIT. Ändring av sektionsindelning beslutas av årsmötet.

§ 4 För medlemskap krävs att en av årsmötet fastställd årlig medlemsavgift erlagts.

§ 5 Till hedersmedlem kan årsmötet kalla person som, utan att denna uppfyller villkoren enligt § 3, gjort betydelsefulla insatser för att främja Alumnföreningens ändamål.

§ 6 Utträde ur föreningen sker skriftligen till styrelsen eller genom att medlemmen underlåter att betala in sin medlemsavgift.

§ 7 Föreningen ska ha sitt säte i Uppsala.

§ 8 Föreningen ska ledas av en styrelse som ska bestå av ordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden som inte omfattas av årsmötets beslutanderätt.

§ 9 Mandattiden är 1 år med möjlighet till omval.

§ 10 Minst en av styrelsens ledamöter ska vara verksam vid institutionen för informatik och minst en styrelseledamot ska vara student. Studentrepresentant nomineras av studenter och kanaliseras via studentföreningarna vid institutionen.

§ 11 Styrelsen skall sammanträda minst 1 gång per år eller när 3 styrelsemedlemmar så begär.

§ 12 Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. Inför styrelsemötena skall skriftlig kallelse med dagordning utsändas.

§ 13 Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av föreningens ordförande och av den ledamot som utses vara kassör, var för sig.

§ 14 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas under (den akademiska) höstterminen varje år. Kallelse – som sker med elektronisk post och via information på institutionens hemsida ska utgå till samtliga medlemmar senast en månad före mötet. Alla medlemmar har rösträtt på mötet.

§ 15 Obligatoriska ärenden på årsmötet är:

 1. Öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11. Val av minst en, högst två revisorer
 12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

§ 16 Det står alla medlemmar fritt att ingiva motion till årsmötet. Sådan motion ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

§ 17 Omröstning vid årsmötet sker öppet, dock kan votering i valfrågor ske slutet. I samtliga ärenden utom personval beslutar årsmötet med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens utslagsröst.

§ 18 Vid personval på årsmötet anses den vald som fått flest röster. Om ingen kandidat erhåller fler röster än någon annan ska ny votering äga rum mellan de som erhållit lika röstetal. Har därefter fortfarande ingen kandidat erhållit fler röster än någon annan avgörs valet genom ordförandens utslagsröst.

§ 19 Till revisor kan väljas medlem av föreningen som inte innehar annat förtroendeuppdrag i föreningen under verksamhetsåret.

§ 20 Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen, revisorerna eller efter krav från minst 20 medlemmar. Kallelse ska härvid utgå till samtliga medlemmar senast 2 veckor före det extra årsmötet. På extra årsmöte ska, förutom punkt 1-5 i paragraf 15, endast förekomma de ärenden som förorsakat det extra årsmötets utlysande och som angetts i kallelsen till det extra årsmötet.

§ 21 Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring skall ske, måste 3 förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

§ 22 Beslut om upplösning av föreningen kan endast tagas av 2 på varandra följande årsmöten, där minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar i enlighet med föreslagen upplösning. Årsmöte som slutligen upplöser föreningen beslutar även om disposition av föreningens tillgångar.

Senast uppdaterad: 2023-03-17