MKV@UU 50 år


Tisdag 1 juni 2021 klockan 13:00-19:00. Onlineevent via Zoom

50 år av utbildning och forskning i medier och kommunikation

1970 startade ett antal yrkesinriktade kurser inriktade mot informationsteknik vid Uppsala universitet och de kom att lägga grunden för vad som med åren har utvecklats till inte bara omfattande utbildningsprogram utan även breda forskningsaktiviteter inom Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV. Läsåret 2020/2021 är det 50 år sedan detta skedde. Vi vill uppmärksamma hur utbildning och forskning om kommunikation, medier och journalistik kom att utvecklas i Uppsala till att erbjuda en av landets mest eftersökta medie- och kommunikationsutbildningar och därtill en erkänd internationell forskningsmiljö.

Den 1 juni 2021 bjuder vi in dig till att fira detta tillsammans med oss under en dag då vi berättar om vårt förflutna, betraktar var vi befinner oss idag och presenterar tankar om framtiden för medier och kommunikation vid Uppsala universitet. Vi kommer att berätta om vår historia, dagens utbildning och forskning och dela med oss av idéer om vart vi vill ta oss. Nuvarande och tidigare studenter liksom tidigare och nuvarande kollegor vid MKV Uppsala, våra alumner, kommer att delta och förmedla sina erfarenheter och tankar.

Evenemanget kommer att äga rum online via Zoom (när du anmäler dig får du en länk). De flesta presentationerna kommer att vara på engelska, men några är på svenska.

Vi ser fram emot att träffa dig den 1 juni för att uppmärksamma de första 50 åren av medier, kommunikation och journalistik här vid Uppsala universitet!

Program MKV@UU 50 år

13:00-13:15 Välkomna - varför vi firar och hur det ska gå till

Jenny Eriksson Lundström, prefekt institutionen för informatik och media
Michał Krzyżanowski, professor och ämnesföreträdare medie- och kommunikationsvetenskap, ämnesföreträdare
Therese Monstad, studierektor, medie- och kommunikationsvetenskap
Göran Svensson, ordförande IM Alumn, avdelningsföreståndare MKV

13:15-14:30 MKV@UU – Från början till idag

Moderator: Göran Svensson

13:15-13:50  De första ljuva åren
Lowe Hedman, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap
Tomas Palm, lärare i informationsteknik, kommunikationschef

13:55-14:30  Internationalisering och formering av ett ämne
Peder Hård af Segerstad, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Anne-Marie Morhed, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Paus 15 minuter


14:45-15:30 MKV@UU – Dagens utbildning i fokus

Moderator: Therese Monstad

Kandidat- och masterprogram
Ylva Ekström, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

En glad nästan klar student
Oscar Fock, student kandidatprogrammet

Mina erfarenheter
Amela Muratspahić, student kandidat- och masterprogrammen

Utbildning i journalistik
Göran Svensson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Paus 15 minuter


15:45-16:30 MKV@UU - Dagens forskning i fokus

Moderator: Michał Krzyżanowski

Introduktion – Forskning vid MKV och informatik och media
Michał Krzyżanowski, professor och ämnesföreträdare medie- och kommunikationsvetenskap

Existential Media Studies: Origins, Background and Key Stakes
Amanda Lagerkvist, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Paus 15 minuter


16:45-19:00 Alumnmöte

16:45-17:00 Mingel

17.00-17.05  Välkommen till alumnmötet
Göran Svensson, ordförande IM Alumn

17:05-17:25  Bekämpa likgiltigheten
Tomas Grönberg, VD, marknadschef och entreprenör

17:25-17:50  Planerad och oplanerad krishantering
Solveig Öijeberg, informationschef inom offentlig verksamhet

17:50-18:10  Om nyttan med mina universitetsexamina
Henri Nekmouche, Scaled Communications Manager, Google

18:10-18:30  Målbild – det viktigaste av alla ord jag föraktat
Sebastian Johans, kulturjournalist, kritiker och författare

18:30-19:00 Festmingel

Anmälan och kontakt

Anmäl dig till onlineeventet MKV@UU 50 år för att få tillgång till zoomlänk.

Kontakta Göran Svensson om du har frågor.

Om du har frågor om alumndelen kan du även kontakta Christian Sandström

Jenny Eriksson Lundström

Jenny Eriksson Lundström. Foto.

Jenny Eriksson Lundström, universitetslektor i informationssystem, är prefekt vid institutionen för informatik och media och föreståndare för Campus Observatoriet. Hennes forskning handlar om AI och etik, kunskapsrepresentation, samt digitalisering och processer för IT och innovation, särskilt nyttogörande av IT: Hur kan en omställning till digitala sammanhang ske och komma individer, näringsliv och samhälle till nytta? Hon handleder fem doktorander och undervisar på grund-, master- och forskarnivå.

Jenny Eriksson Lundströms profilsida

Michal Krzyzanowski

Michal Krzyżanowski. Foto.

Professor Michał Krzyżanowski är ämnesföreträdare för medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet. Han är en av de internationellt ledande forskarna inom kritiska diskursstudier som forskar om ras, etnicitet och exkluderingens politik kopplat till kommunikation, medier och social förändring. Han är redaktör för Journal of Language and Politics och Bloomsbury Advances in Critical Discourse Studies.

Michal Krzyżanowskis profilsida

Therese Monstad

Therese Monstad. Foto.

Therese Monstad är universitetslektor och administrativ studierektor i medie- och kommunikationsvetenskap. För tillfället deltar hon i två forskningsprojekt: CRUSH Covid och TROPHY - att leda digital transformation av fysiska rum. Hon har tidigare deltagit i forskningsprojekt som studerat förändringskommunikation, användningen av en interaktiv videowebbplats, internkommunikation i en organisation som applicerat Enterprise Architecture (EA) och mediers inverkan på politiska frågor.

Therese Monstads profilsida

Göran Svensson

Göran Svensson. Foto.

Göran Svensson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och ordförande i IM Alumn, disputerade 2015 med avhandlingen Att förstå mediekritik. Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013. Han är även utbildad journalist och har varit verksam som tidningsjournalist, radiojournalist och frilans. Han har arbetat med undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet sedan 1988.

Göran Svenssons profilsida

Lowe Hedman

Lowe Hedman. Foto.

Akademisk grundexamen (filosofie kandidatexamen och politices magisterexamen) med företagsekonomi och sociologi som huvudämnen, disputerade 1978 i sociologi, docent i sociologi 1981, professor i medie- och kommunikationsvetenskap 1999 – allt vid Uppsala universitet.

Lowe Hedman kom till Uppsala universitet för att läsa företagsekonomi 1966. När han 1968 var klar med sin magister i ämnet började han läsa sociologi. Våren 1970 blev han tillfrågad om han ville undervisa på en ny kurs i informationsteknik. Han tackade inledningsvis nej, men efter att ha varit med om att diskutera kursen innehåll och uppläggning antog han erbjudandet och blev samma år anställd som lärare. Det kom han att vara fram till pensionen. 1999 blev han medie- och kommunikationsvetenskaps första professor i Uppsala. Senare fick han en professur vid Mittuniversitetet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieutveckling, det området vilket Hedman ägnat sig åt under i stort sett hela sin verksamhetsperiod. Han delade tjänsten vid Mittuniversitetet med den han hade i Uppsala.

Hedman jobbade en kort tid på Arbetsmarknadsdepartementet. Han fungerade som medieexpert i flera statliga utredningar, bland annat Närradiokommittén, Diskrimineringsutredningen och TV-reklameffektutredningen. Han satt också under en tid som ledamot av Granskningsnämnden för Radio och TV:s forskningsråd.

Lowe Hedman var med och startade Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning (FSMK) och var dess första sekreterare.

Tomas Palm

Tomas Palm. Foto.

Fil kand i Uppsala 1968 med tonvikt på sociologi samt doktorandkurser i ämnet. Diplomerad från Institutet för Högre Reklam-och Kommunikationsutbildning 1969. Vikarierande universitetslektor i sociologi och informationsteknik 1969–1974. Därefter i huvudsak praktiskt arbetande informationschef inom företag, landsting och kommun.

Tomas Palm, född 1943 i Gävle, tog en filosofie kandidatexamen i Uppsala 1968, där huvudämnet var sociologi kompletterat med senare doktorandkurser. Året därpå diplomerades han vid dåvarande IHR - Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning.

Under åren 1969 – 1974 var han verksam som lärare och vikarierande universitetslektor vid Sociologiska Institutionen i Uppsala med tonvikt på sociologisk metodik och socialpsykologi. Lektoratet koncentrerades det sista året till den nyinrättade kursen i informationsteknik, där kursansvaret delades med Lowe Hedman. Tiden på Sociologen innebar mycket undervisning i såväl Uppsala som i övriga landet och ”ibland kände jag mig som en handelsresande i sociologi!”, berättar han.

Efter 1975 tog intresset för mer praktiskt informationsarbete överhanden. Fram till pensionen 2010 hade Tomas i huvudsak tre befattningar som informationschef. Först vid krantillverkande Hiab-Focos huvudkontor i Hudiksvall, där den nya medbestämmandelagen krävde ett smidigt system för samråd med personalen. Därefter sex år vid Jönköpings läns landsting utifrån värdegrunden ”Patienten i Centrum”. 1984 återvände Tomas till Gävle kommun med informationsprojekt som Brittiska veckan 1985, Kungaparets eriksgata 1987, Svensk Bostadsmässa 1988, Riksdagen i Gävle 1992 och Gävle 550 år 1996. De sista åren före sin pension var Palm vid kommunens IT-avdelning, där han med blandad framgång försökte få fackspecialisterna att skriva begriplig svenska!

Peder Hård af Segerstad

Peder Hård af Segerstad. Foto.

Peder Hård af Segerstad, filosofie doktor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap, undervisade, forskade och handledde på institutionen för informatik och media fram till sin pensionering 2008. Han intresserade sig framför allt för kommunikation och samhällsutveckling, organisationskommunikation och interkulturell kommunikation. Hans bok Kommunikation och Information ingick i många år i kurslitteraturen på a-kursen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anne-Marie Morhed

Anne-Marie Morhed. Foto.

Anne-Marie Morhed, filosofie doktor, har sen mitten av 1980-talet varit involverad i undervisning och administration i medie- och kommunikationsvetenskap. När hon startade och fick tjänst som universitetsadjunkt fanns ämnet bara som enstaka kurser och gavs under namnet informationsteknik vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Sociologi är också hennes forskningsämne och hon disputerade 1993 på avhandlingen ”Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap – om kvinnodiskursens utveckling och disciplinering” och fick tjänst som universitetslektor.

Informationsteknik blev ett eget ämne och bytte namn till informationsvetenskap. 1998 omorganiserades verksamheten inom ramen för en ny institutionsbildning, institutionen för informationsvetenskap tillsammans med statistik, data- och systemvetenskap och människa-datorinteraktion. Hon var under denna tid först kursföreståndare för informationsvetenskap och några år senare studierektor vid enheten, som fick namnet medie- och kommunikationsvetenskap.

Morheds presentationen på jubileumsdagen handlar om hennes perspektiv på tillblivelseprocessen av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och tiden som administrativ och undervisande lärare vid institutionen fram till sin pensionering 2016.

Ylva Ekström

Ylva Ekström. Foto.

Ylva Ekström, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, har varit pedagogisk studierektor och programansvarig för kandidatprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik samt för specialiseringen Digitala medier och samhälle inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Vid sidan om sitt jobb som lärare och forskare vid institutionen för informatik och media är hon engagerad som pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik. Hon är för närvarande involverad som forskare i TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum och i CRUSH Covid.

Ylva Ekströms profilsida

Oscar Fock

Oscar Fock. Foto.

Oscar Fock är 22 år gammal och han började på programmet hösten 2018 och om några veckor (förhoppningsvis!) blir han en utexaminerad MKV:are. Han drömde om att bli journalist och eftersom han ville vara kvar i sin hemstad Uppsala passade kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik honom perfekt. På B- och C-nivå har han inriktat sig på journalistikstudier, något som kulminerat i en C-uppsats om tilltro till nyhetsmedier. Under sin tid på programmet har han också hunnit läsa en termin statskunskap, vara ordförande för den fantastiska studentföreningen Uppsala Medievetare och göra praktik på Upsala Nya Tidning, UNT.

Amela Muratspahić

Amela Muratspahić. Foto.

Amela Muratspahić studerar sin andra termin på masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning digitala medier och samhälle. Våren 2020 tog hon sin kandidatexamen vid Uppsala universitet och ingick därmed i första kullen programstudenter för Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. Utöver studierna har hon engagerat sig i Föreningen Uppsala Medievetare och varit skribent och redaktör för Stockholms nations tidning Holmiensis. För tillfället är hon ordförande i Tidningskonventet och studentrepresentant i Kommittén för lika villkor vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Amanda Lagerkvist

Amanda Lagerkvist. Foto.

Amanda Lagerkvist har sedan 2013 lanserat och utvecklat det unga fältet existentiella mediestudier. Hon är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet. Hon leder forskningsprojektet BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperative sin Everyday Lifeworlds, finansierat av forskningsprogrammet WASP-HS.

Amanda Lagerkvists profilsida

Tomas Grönberg

Tomas Grönberg. Foto.

Tomas Grönberg är VD, marknadschef och entreprenör. Att ha förmånen att gå till jobbet och varje dag verka för att bekämpa likgiltigheten i samhället. Det är stort. De två orden ”bekämpa likgiltigheten” formulerade Gefle Dagblads första chefredaktör och ägare redan år 1895. Minst lika aktuella då som nu fungerar de som ledstjärna i Tomas Grönbergs yrkesliv. Och det gäller oavsett om det handlar om att vara VD för just dagstidningarna i Gävle, IFU Arena, besöksträdgården Wij Trädgårdar eller som ordförande i Fredens Hus. Det blir enklare och roligare om man har ett genuint engagemang för uppgiften, menar han.

Solveig Öijeberg

Solveig Öijeberg. Foto.

Solveig Öijeberg har en kandidatexamen från Uppsala universitet, kompletterad med informationsteknik 1983, och har sedan 1979 arbetat med kommunikation inom offentlig verksamhet. Hon började sin bana som informatör och personaltidningsredaktör vid Sveriges geologiska undersökning, SGU. Då var kommunikatörsrollen inom offentlig verksamhet ännu i sin linda och mer ett språkrör för ledningen. På Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, jobbade hon med redaktionella uppgifter men allteftersom mer med strategiskt utvecklingsarbete och krishantering. Som tillförordnad informationschef på Läkemedelsverket breddades verksamheten till att även omfatta internationellt samarbete samt mer strategiskt användande av internet.

År 2002 rekryterades hon till landstinget i Uppsala län som informationsdirektör med ansvar för landstingsledningens externa och interna kommunikation. 2005 tillträdde hon tjänsten som informationsdirektör vid polismyndigheten i Uppsala län. Av tradition hade den externa mediekommunikationen en viktig position inom polisen, medan den interna kommunikationen behövde utvecklas. Polismyndighetens personaltidning förändrades och blev inte bara ledningens utan även personalens röst. Intranät och extern hemsida förnyades och deras betydelse lyftes i organisationen. Hon arbetade även med att stärka myndighetens chefer i deras kommunikativa ledarskap och strategiska tänkande. Under 2011 hade hon ett särskilt uppdrag vid Säkerhetspolisen med att ta fram en kommunikationsstrategi.

Henri Nekmouche

Henri Nekmouche. Foto.

Scaled Communications Manager inom marknadsföring och sälj av Googles annonseringsteknologi, Google Marketing Platform. Efter att ha avslutat sin dubbelexamen vid Uppsala universitet 2010 flyttade Henri Nekmouche till Dublin där han jobbade som YouTube-specialist på den nordiska marknaden. Hans ansvar var att hjälpa deras största annonsörer att använda sig av YouTube som plattform på bästa sätt för att nå sina kunder. Efter tre år i Dublin flyttade han till London där han hade en liknande roll och gav råd om strategier för alla sociala medier åt kunder från samtliga Europeiska marknader.

Under de senaste åtta åren har Nekmouche jobbat i New York som storyteller för produkter inom Googles marknadsföringsplattform (Google’s enterprise suite of advertising products). Hans team utvecklar och skalar värdedrivande marknadskommunikation såsom value props, berättelser, podcasts, video och fallstudier för marknader i Nordamerika och Latinamerika.

Sebastian Johans

Sebastian Johans. Foto.

Kulturjournalist, kritiker och författare, uppvuxen på Åland, bosatt i Uppsala. Efter att ha läst konst- och litteraturvetenskap kompletterade han med journalistik och har sedan 2006 arbetat med skrivande. Han har arbetat som reporter, kritiker och redaktör. Parallellt med journalistiken har han skrivit essäer om konst för utställningskataloger, konstböcker och liknande. Drev under några år en liten finlandssvensk kulturtidskrift vid sidan av och gav 2014 ut essäboken ”Puss & dra åt helvete!” och 2020 romanen ”Broarna”. 

Han kom in på Upsala Nya Tidning som praktikant under utbildningen och arbetade sedan länge med UNT som bas och skrev om alla möjliga genrer. De senaste åren har konstkritiken dominerat och idag skriver han för Dagens Nyheter och Borås tidning, och ibland i Hufvudstadsbladet och några mindre kulturtidskrifter. Då och då gör han också något knäck utanför journalistiken för aktörer som Statens konstråd. 

Det kulturjournalistiska fältet är inte särskilt lättjobbat och befinner sig i vad som förefaller vara en permanent kris. Men det går trots allt att sig fram och till och med hålla sig flytande. Under de första åren i yrket var han nästan förälskad i skrivandet som sådant, och tackade ja till allt och skrev kopiösa mängder. På senare tid har han strävat efter att strukturera upp sitt yrkesmässiga skrivande så att han också ska få rum med skönlitterära projekt, vilket hela tiden varit hans avsikt men länge omöjliggjordes av för mycket arbete. 

Skrivande är alltid tungt, menar han. Men i gengäld har man väldigt roligt medan man lider, fortsätter han.

Senast uppdaterad: 2021-07-19