Årsmöte IM Alumn januari 2024

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – IM Alumn – inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte i H429 Faculty Club på Ekonomikum den 11 januari 2024 klockan 17:00 samt online via Zoom.

Agenda

 1. Öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11. Val av minst en, högst två revisorer
 12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Välkommen!

Med vänliga hälsningar
Göran Svensson, ordförande
Anneli Edman, vice ordförande

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – IM Alumn, e-post alumn@im.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-12-11