Årsmöte IM Alumn januari 2020

Dag, tid och plats: torsdag 16 januari 2020 klockan 18:15, Faculty Club (H429) på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – IM Alumn – kallar samtliga medlemmar till årsmöte. Vi bjuder på en ostsmörgås och dricka samt kaffe/the. Vi behöver en föranmälan för att veta hur många smörgåsar som vi behöver beställa och vill därför ha din anmälan senast den 13 januari 2020 via e-post: alumn@im.uu.se. Ange eventuella kostbegränsningar vid din anmälan.

Agenda

 1. Öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11. Val av minst en, högst två revisorer
 12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar
Christian Sandström, sekreterare IM Alumn