Digital Innovation Gotland (DIG)

Syftet med projektet Digital Innovation Gotland (DIG) är att överbygga utmaningar som hindrar Gotland från att bli en innovativ och konkurrenskraftig region. Projektet kommer att skapa en arena för digital innovation och en öppen innovationsmiljö där workshops och seminarium anordnas för det lokala näringslivet och relevanta offentliga aktörer. Projektet ska kommunicera och tillgängliggöra forskning kring digital innovation bland annat genom en blogg.

Målet med DIG är att skapa en arena där kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation och kompetensutveckling sker i samverkan mellan akademi, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning.

Idéutbyte, aktivering och samverkan

Jonas Sjöström skriver på tavla i konferensrum med flera deltagare. Foto.

DIG-projektet bygger på samverkan mellan flera aktörer exempelvis i form av:

 • idéutbyte mellan internationell expertis och regionala aktörer.
 • aktivering av studenter och forskare i regionala företag och offentlig förvaltning
 • samverkan med företag i olika tillväxtfaser vilket blir möjligt genom ändamålsenliga verksamheter som exempelvis Science Park Gotland, Almi och lokala företagarföreningar.

Ledning och styrning

DIG-projektet har etablerat två forum för att stimulera samverkansaktiviteter. En styrgrupp bestående av regionala företag och regional förvaltning samt en rådgivande – Scientific Advisory Board (SAB) – bestående av internationella forskare. Styrgruppen har möten var sjätte vecka och SAB sammanträder årligen. Därutöver kommunicerar grupperna vid behov via videomöten och e-post. DIGs projektledare medverkar även vid Tillväxtverkets erfarenhetsträffar två gånger per år. 

Personer som arbetar i konferensrum. Foto.

Designforskning: En praktisk introduktion

DIGs verksamhet tar sin utgångspunkt i en designforskningstradition vid institutionen för informatik och media. Designforskning sker i tät samverkan mellan akademi och praktik och syftar till att:

 • föra in forskningsbaserad kunskap i praktisk verksamhet
 • arbeta med digital innovation
 • utvärdera leverabler och formulera praktiskt användbara generaliserade lärdomar genom systematisk reflektion

DIG utgår från och bygger vidare på relationer som etablerades i samband med högre utbildning – det tidigare utbildningsprogrammet Avancerad webbprogrammering och de nya kandidatutbildningarna Digital affärsutveckling och Systemvetenskap. Regionala aktörer har med stort engagemang bidragit till utveckling och genomförande av dessa utbildningar. DIG bygger vidare på dessa relationer med målsättningen att universitetet ska utvecklas från att vara en kompetensförsörjare till att bli en innovationspartner och facilitator för digital innovation.

Två personer som pekar på digital skärm med oregelbunda linjer. Foto.

Projektportfölj

DIG-projektet och de relationer som etablerats därigenom har bidragit till att nya projekt initierats i enlighet med DIGs målbild. Arbetet inom DIG har bidragit till att flera forsknings- och utvecklingsprojekt initierats i samverkan mellan olika aktörer på Gotland. Vissa av dessa, t ex Digga, Erda och Gröna Nyheter är direkta resultat av samverkansaktiviteter inom DIG. I andra projekt har DIG spelat en mer nedtonad roll, men ändå varit en viktig förutsättning, då DIG har stärkt de grundläggande förutsättningarna för samverkansorienterad forskning och digital innovation i det regionala sammanhanget.

Digital Innovation Gotland (DIG) – projektportfölj

Projekt
 • Digga
 • Gröna Nyheter
 • Tutorbot
 • Entwine
 • DigITal äldreomsorg på Gotland
 • Erda
 • Internet of Things (IoT) Gotland

Digital innovationsarena

DIG kommer att skapa en digital innovationsarena i samverkan mellan universitet, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning i en triple helix-modell. Forskare på Uppsala universitet Campus Gotland kommer att hjälpa det lokala näringslivet att skapa nya digitala tjänster, processer och produkter som gynnar lokala aktörer och samhället på Gotland.

DIGs ambition är att i största möjliga utsträckning inkludera olika intressenter för att skapa en kreativ och mångfaldig miljö. Projektet kommer att bidra till ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter och därmed kan regionspecifika problem lösas. I förlängningen leder detta till regional tillväxt och attraktionskraft.

Ordmoln med begrepp inom ramen för forskningsprojektet Digital Innovation Gotland. Illustration.

Senast uppdaterad: 2023-06-16