Finansiering till forskningssamarbete: Fallstudie av kommunikation under pandemin

2021-06-09

En studie av kommunikationsarbete i pandemins tid. Det är ämnet i fokus för ett av de fyra samverkansprojekt som beviljats medel genom Uppsala universitets satsning Verifiering för samverkan (VFS). Therese Monstad och Ylva Ekström på institutionen för informatik och media är ansvariga forskare i projektet.

I projektet står kommunikationens roll i krissituationer i centrum. Att nå alla medborgare med nödvändig myndighetsinformation är en utmaning som ställts på sin spets under coronapandemin. Behovet av riktade kommunikationsinsatser har blivit påtaglig och även identifierats i anslutning till samverkansprojektet CRUSH Covid.

Syftet med fallstudien av Region Uppsala är att förbättra målgruppsanpassade kommunikationsinsatser kopplat till hälsorelaterade utmaningar med särskilt fokus på pandemin. En genomlysning och lärande av de kommunikationsinsatser som Region Uppsala genomfört och genomför under pandemin kan bidra till minskad smittspridning här och nu, men också bidra med viktig kunskap inför framtida hälsokommunikationsutmaningar.

Institutionen för informatik och media i samarbete med Region Uppsala. Ansvariga forskare är Therese Monstad och Ylva Ekström på institutionen för informatik och media.

Mer information om Verifiering för samverkan och finansiering till forskningssamarbeten med externa parter i nyheten "Finansiering till fyra nya forskningssamarbeten med samhällsnytta".