Stor satsning på forskning om hur artificiell intelligens påverkar människan och samhället

2019-09-12

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt som ska studera hur artificiell intelligens (AI) och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Fokus ligger framför allt på att analysera hur etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska förhållanden påverkas av det pågående teknikskiftet i samhället. Fyra av projektbidragen går till Uppsala universitet.

Projektet ”BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds” är ett av projekten som beviljas anslag på 6 miljoner kronor under fem år. Huvudsökande är docent Amanda Lagerkvist vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Om projektet

Att enkelt och snabbt kunna identifiera sig med exempelvis fingeravtryck, ansiktet eller ögat är en teknik som blir allt mer vanlig. Tekniken underlättar på många sätt människors vardagsliv men ställer oss också inför nya frågor kring integritet och säkerhet. Tekniken när vi använder vår kropp för att logga in kallas för biometri. Detta forskningsprojekt syftar till att skapa mer kunskap om hur denna teknik förändrar människans liv och villkor. Forskningsprojektet kommer att studera människors erfarenheter av en rad tekniker så som ansikts- och röstigenkänning inom polisens verksamhet, hälsoappar, biometriska pass, smarta hemassistenter och teknik som känner igen handrörelser på pekskärmar, exempelvis i telefoner.

BioMe ingår i Uppsala Informatics and Media Hub for Digital Existence vilken även är projektets primära kommunikationskanal.

Nationellt forskningsprogram

Projektet ingår i det nationella forskningsprogrammet, WASP-HS, där förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet som är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år.

Hur förändras arbetsmarknaden när robotar tar över arbeten? Hur kommer artificiell intelligens att påverka demokrati, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter? Hur förändras forskningen inom biomedicin när man tar hjälp av artificiell intelligens ? Vad innebär den framväxande tekniken av ansikts- och röstigenkänning för människors integritet och säkerhet? Det är några av de frågor som forskarna inom de 16 projekten söker svar på.

– Det är oerhört viktigt att Sverige hänger med i det teknikskifte som nu sker. Det handlar dels om att vara med och utveckla och implementera tekniken dels om att vi som användare ska ta den till oss och våga nyttja den. Genom att undersöka nyttor och faror kan vi få ett tryggare förhållningssätt till det nya, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av den pågående teknikutvecklingen i samhället.

– Artificiell intelligens (AI) har stor påverkan på både samhället och den enskilda individen. Det behövs mer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för att säkerställa att AI och autonoma system kommer till nytta för människan. Det är viktigt att vi förstår den tekniska utvecklingen så att dess konsekvenser följer mänskliga värderingar och etiska principer, säger Kerstin Sahlin, styrelseordförande i programmet WASP-HS och professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. WASP-HS  är en unikt stor och långsiktig nationell satsning inom humaniora och samhällsvetenskap. Projekten inom programmet kommer att rekrytera doktorander som kommer att delta i en nationell forskarskola. Längre fram erbjuds lärosäten att rekrytera unga forskare. Genom satsningarna utvecklas viktig forskning men också en ny generation forskare med bred kompetens inom såväl teknik som humaniora och samhällsvetenskap.

De 16 projekten är fördelade på nio universitet och institutioner över hela landet. Fyra av projekten kommer att drivas från Uppsala universitet.

Uppsala universitets WASP-HS-projekt

Projektet ”BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds”. Huvudsökande är docent Amanda Lagerkvist vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Projektet ”Artificial Intelligence, democracy and human dignity”. Huvudsökande är professor Anna-Sara Lind vid juridiska institutionen, Uppsala universitet

Projektet ”The labor-market impact of firm-level adoption of AI and autonomous systems”. Huvudsökande är professor Oskar Nordström Skans vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Projektet ”The new scientific revolution? AI and big data in biomedicine” beviljas anslag på 6 miljoner kronor under fem år. Huvudsökande är docent Francis Lee vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Läs mer

Stor satsning på forskning om hur artificiell intelligens påverkar människan och samhället 

WASP-HS,  the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society