Medietillit och sociala föreställningsvärldar: En kvalitativ studie om innebörden och formandet av medietillit

Vad innebär det egentligen att uttrycka tillit till medier? Och hur formas sådan tillit? Det är de övergripande frågor som detta forskningsprojekt försöker att besvara. Bakgrunden är att tidigare forskning pekat på att människors tillit till medier – generellt sett – minskar i många länder. Den tidigare forskningen har också pekat på att tillit till medier och information är av stor betydelse för att ett demokratiskt samhälle ska kunna fungera väl. Medieutvecklingen, med digitalisering och fragmentering, samt en samhällsutveckling mot alltmer ojämlikhet och polarisering har pekats ut som anledningar till minskande medietillit.

Det här projektet förslår en omorientering av forskningen genom ett kvalitativt och kultursociologiskt angreppssätt. Vi använder oss av begreppet ”sociala föreställningsvärldar” (social imaginaries) för att undersöka tillit med kvalitativa metoder. Genom upprepade djupintervjuer med en mindre grupp deltagare (cirka 30 personer) försöker vi utforska vad människor talar om när de talar om tillit till medierna, hur den formas och kommer till uttryck i deras vardagsliv och hur den relaterar såväl till medieanvändning, som till bredare sociokulturella praktiker och mönster. Det vill säga hur tillit (eller avsaknad av den) hänger samman med människors livssituation och vardagsliv, samt deras föreställningar om världen.

Projektperiod

1 januari 2022 – 31 december 2024

Finansiering

Vetenskapsrådet

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid institutionen för informatik och media:

Peter Jakobsson, forskare och kontaktperson

Mer om projektet

Medietillit och sociala föreställningsvärldar: En kvalitativ studie om innebörden och formandet av medietillit, mer information om projektet på Swecris webb.

Senast uppdaterad: 2021-11-24