Medborgarnavet – en medborgarcentrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning

Den grundläggande idén med Medborgarnavet är att för första gången ge medborgaren/individen enkel tillgång till den information som finns i myndigheters register men även till helt annan registerinformation – institutionella fakta – som medborgaren har rätt att få tillgång till, till exempel från banker. Medborgarnavet ska sätta medborgaren i centrum och ge medborgaren digitalt direktförmedlad information från flera informationskällor.

Tanken med Medborgarnavet är att vända på perspektivet och ge medborgaren direkt tillgång till myndighetsinformation vilket är problematiskt idag. Medborgaren har i många fall rätt att få registerutdrag på papper men inte genom direkt digitalt förmedlad information. Otidsenlig och motstridig lagstiftning samt tolkning av lagen hindrar i flera fall att medborgaren kan få tillgång till sin egen information digitalt.

Information delas med medborgaren

Medborgarnavet bygger på den grundläggande idén om att myndighetsinformation ska tillgängliggöras till medborgaren själv – delas med medborgaren, det handlar inte bara om att dela information om medborgaren mellan olika myndigheter i olika ärendesammanhang – det behöver finnas en balans mellan medborgarens respektive det offentligas behov av information.

Medborgarnavet blir också en unik infrastrukturkomponent för att effektivisera och dela information i ärenden med ett tydligt ändamål som involverar flera myndigheter och parter, samt under medborgarens uttryckliga initiativ och kontroll. Därmed stärks förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, medborgarengagemanget ökar och framförallt så förbättras förvaltningens öppenhet – på medborgarens villkor, samtidigt som en ökad effektivisering av den offentliga förvaltningen möjliggörs. Detta ligger också i linje med Regeringens aktuella uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att ”Möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen”.

LÄGET IDAG – manuell sammanställning

För att hitta information och få en överblick över information om sig själv måste medborgaren idag hämta informationen och själv manuellt sammanställa den från en mängd myndighetsportaler, osäker epostinteraktion och gamla långsamma, osäkra pappersflöden.

Lösningen – samlad bild och digital åtkomst

Vår lösning har hämtat inspiration från EUs lagstiftning Payment Service Directive 2 (PSD2) för banker. Där är det givet att en så kallad Trusted Third Party kan ges rätt att på medborgarens uppdrag hämta digital kontoinformation om medborgaren själv, från dennes olika banker. Bankerna kan inte vägra, om fastslagen säkerhetsteknik och formalia följs. Vi vill se på myndigheterna på liknande sätt som bankerna enligt PSD2. Vi vill på detta sätt ge medborgaren en samlad bild och direkt digital åtkomst till sin egen myndighetsinformation,

Att öka möjligheten för medborgarna att få ta del av myndighetsinformationen på ett samlat sätt genom Medborgarnavet ökar möjligheterna till (institutionell kritik) av myndighetsinformationen och hur den förmedlas till medborgaren. Det ökar möjligheterna att upptäcka kvalitetsbrister och förlegade normer som reproduceras genom slutna verksamhetssystem och den interna myndighetsinformation som skapas.

Viktiga mål för Medborgarnavet

Viktiga mål för Medborgarnavet är att:

  • stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor
  • medborgaren får en bättre förståelse för den information som lagras i olika register
  • medborgaren aktivt kan delta i att kvalitetsgranska informationen
  • medborgaren lämnar in riktig och fullständig information från början
  • medborgaren tjänar tid genom att denne slipper lämna in kopierade avier, kontoutdrag, kvitton etc och slipper att registrera informationen manuellt
  • tjänsten skapar möjlighet att automatisera processen för medborgaren

Vi kommer att utveckla en fungerande prototyp för Medborgarnavet i projektet, som innebär hämtning av medborgardata från arbetsförmedlingen, a-kassorna, centrala studiestödsnämnden (CSN), försäkringskassan, skatteverket, fordonsregistret, migrationsverket och pensionsmyndigheten. Dessutom bankdata enligt PSD2. Medborgaren kan sedan själv välja att överföra myndighetsinformation till någon ny ansökan eller redovisning.

Projektperiod

2020-11-01 – 2021-11-30

Finansiering

Vinnova har ett program som heter Civic tech och som är till för att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Institutionen för informatik och media har tillsammans med Definitivus AB och föreningen Sambruk beviljats bidrag för projektet "Medborgarnavet – en medborgarcentrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning".

Deltagande parter och projektmedlemmar

Deltagande projektparter är Definitivus AB (koordinator), föreningen Sambruk, Institutionen för informatik och media med professor Owen Eriksson, flera kommuner, samt Digidelcenter.

Owen Eriksson, kontaktperson för projektet på institutionen för informatik och media