Hållbara lekmiljöer i staden

En stor utmaning i staden idag är att säkra barns möjligheter att leka och vara fysiskt aktiva utomhus i vardagen. Lekmiljöer på bostadsgårdar och skolgårdar får ofta litet utrymme och istället satsas det på större lekplatser som barn inte kan gå till själva. Nära och väl kända lekmiljöer är extra viktigt för barn med speciella behov såsom variationer i fysiska och/eller kognitiva förmågor. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen i samhället om hur hållbara lekmiljöer med ett högt lekvärde kan byggas i staden på ett sätt som gör dessa tillgängliga för alla barn.

Att integrera digital interaktivitet och gröna miljöer med vegetation, naturmaterial och terräng i barns närmiljö kan med stor sannolikhet ge en kombination av datorspelets och naturlekens fördelar. Gränssnittet mellan digital teknik och natur utgör ett nästan outforskat område som öppnar nya perspektiv för produktutveckling, planering och samhällsbyggande. I projektet kommer vetenskapliga studier att genomföras för att dokumentera och mäta effekterna gällande de lekvärden som kan uppnås då digital teknik och naturlek kombineras jämfört med traditionella lekplatser.

I detta projekt integreras digital teknik i en naturlik miljö så att naturmaterial, vegetation och terräng samspelar för att ge ett högt lekvärde. En beställarguide utvecklas och valideras i syfte att öka beställares kompetens om hur en lekmiljö med högt lekvärde bör designas. Två lekmiljöer byggda av konsortiet där naturmiljö har förstärkts med digital teknik ska utforskas i detta projekt. Frågeställningar gällande vilken typ av lek som utvecklas på kort och lång sikt i en sådan lekmiljö ska undersökas samt hur möjligheten att variera innehållet påverkar lekvärdet.

Projektperiod

2018-11-19 – 2022-12-31

Finansiering

Vinnova

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid informatik och media: 
Annika Waern, projektledare och kontaktperson

Mer om projektet

Mer information om projektet ”Hållbara lekmiljöer i staden” på SweCRIS webb