DIG projektportfölj

Innehåll:

Arbetet inom DIG har bidragit till att flera forsknings- och utvecklingsprojekt initierats i samverkan mellan olika aktörer på Gotland.

Digga: Digital Innovation Gotland Graduate Academy

Målet med Digga är operativ samverkan kring digital innovation genom forskarutbildning. Ökad förståelse för akademin inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Samverkan sker med Region Gotland och Riksantikvarieämbetet samt indirekt med ytterligare aktörer.

Projektperiod och finansiering: Projektet pågår 2018-2022. Digga är en direkt förlängning av DIG. Finansiering från Uppsala universitet och den nationella Forskarskolan management och IT.

Kontaktperson på informatik och media: Pär Ågerfalk

Gröna nyheter: Mat- och tekniknytt

Projektet syftar till att stärka primärproduktion och livsmedelsförädling på Gotland genom digitalisering av omvärldsbevakning.

Samverkan med Gotland Grönt Centrum och Länsstyrelsen. Projektet är även en samverkan mellan projekten DIG, Ökad livsmedelsförädling och Gotland är mat – Mat är Gotland.

Projektperiod och finansiering: Projektet pågår 2018-2019. Finansiering sker inom ramen för befintliga forskningsmedel på Uppsala universitet samt genom DIG.

Gröna nyheter: Mat- och tekniknytt

Kontaktperson på informatik och media: Jonas Sjöström

Tutorbot

Projektet syftar till att upparbeta kompetens kring hur AI–drivna chatbots kan integreras i verksamhetsprocesser som ett komplement till andra former av interaktion.

Samverkan: Preliminära diskussioner med till exempel Region Gotland, PayEx och Svenska Spel för att testa chatbotar i kundtjänst och/eller kontaktcenter.

Projektperiod och finansiering: Projektet pågår 2018-2019. Finansiering från Uppsala universitet.

Kontaktperson på informatik och media: Jonas Sjöström

Entwine

Goal: Overcoming barriers following a user-centered, stakeholder-driven implementation and agile science approach to promote the adoption and implementation of innovative solutions to support informal caregivers.

Empirisk samverkan med Region Gotland och/eller startupföretag inom området kopplade till Science Park Gotland.

Projektperiod och finansiering: Projektet pågår 2018-2022. Entwine är ett europeiskt samverkansprojekt – ett så kallat ”innovative training network” med totalt 15 doktorander inom området eHälsa, varav en på Gotland.

Entwine, ESR10: Developing persuasive and adaptive ICT solutions that encourage carers’ willingness to care in real time, tailored to contexts

Kontaktperson på informatik och media: Pär Ågerfalk

DigITal äldreomsorg på Gotland

Målet är att öka kompetensen kring digitalisering och digitala verktyg för personal inom äldreomsorgen på Gotland.

Samverkan mellan Region Gotland, privata äldreboenden samt Uppsala universitet. Projektet ägs av Socialförvaltningen vid Region Gotland. DIG kommer att fungera som en resurs i projektet.

Projektperiod och finansiering: Projektet pågår 2018-2021 Finansiering beviljad från Tillväxtverket inom programmet Småland och Öarna – Matchning till kompetens II.

DigITal äldreomsorg på Gotland

Erda: Effektiv Regional Digital Agenda

Målet med projektet är operationell samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitet för att bidra till digital tjänsteinnovation på Gotland.

Samverkan mellan Region Gotland, lokala organisationer samt forskning och grundutbildning vid Uppsala universitet.

Projektperiod och finansiering: Projektet pågår 2019-2020. DIG bidrar med kompetens och personella resurser.

Kontaktperson på informatik och media: Carl-Mikael Lönn

Internet of Things (IoT) Gotland

Målet med IoT Gotland är att bidra till nyttiggörande av sakernas internet (Internet of Things) på Gotland. Projektet etablerar ett mobilt labb för att kunna stimulera företag till nytänkande av sina verksamheter. Labbet organiserar workshops för att skapa samtal kring användning av sensorer, visualiseringar och dataanalys baserad på sensordata och kompletterande datakällor.

Samverkan sker med Region Gotland samt indirekt med ytterligare aktörer såsom IP only och Gotland Grönt Centrum. Projektet är en spin-off av forskningsprojekten DIG och Erda och pågår under 2020. Finansiering från UU innovation och Region Gotland.

Kontaktperson på informatik och media: Jonas Sjöström

Hållbara Gotland

Programmet Hållbara Gotland ska stärka det gotländska näringslivet. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att tillsammans med Region Gotland genomföra insatser i Gotlands län som ska bidra till att stärka företag och näringsliv på Gotland. Uppdraget pågår mellan 2016 och 2020.

DIG och flera av samverkansprojekten ingår i programmet Hållbara Gotland.

Senast uppdaterad: 2023-06-16