ABC för meningsfulla möten – för minskad ensamhet och ökat välbefinnande

Projektet ABC för meningsfulla möten jobbar med modeller för hur fysiska mötesplatser bäst kan bidra till att öka social interaktion och stärka gemenskap, för att därigenom bryta ensamhet. Projektet, som löper över fyra år, får stöd av Vinnova inom ramen för utlysningen Social hållbarhet i den fysiska miljön och genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, fastighetsbolaget Sankt Kors och den ideella föreningen Gyllene Skräp som verkar för att förmedla kunskap om hållbar utveckling genom upplevelser och pedagogiska verktyg.

Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem som inte bara påverkar den psykiska hälsan. Det utgör också en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Motsatsen, att uppleva sig ha ett socialt stöd och att ingå i en gemenskap, leder istället till ökat välbefinnande och bättre förmåga att hantera olika typer av stress. Att närmiljön ger öppningar för sociala samvaro, även utanför redan etablerade sociala grupper, kan vara avgörande för att bryta ensamhet.

Vad som egentligen skapar meningsfulla möten och mötesplatser är dock ett eftersatt område. Samtidigt lägger kommuner, fastighetsbolag och andra aktörer stora pengar på satsningar för att utveckla närmiljöer med olika typer av mötesplatser. Insatser för att skapa mötesplatser stannar ofta vid den fysiska gestaltningen.

I det här projektet kommer forskarna studera betydelsen av involvering av användarna redan från start och vad som sedan måste till för att aktivera mötesplatsen så att den används på ett sätt som verkligen bidrar till social interaktion.

Projektet kommer bland annat att använda sig av den evidensbaserade ABC-metoden för psykisk hälsa, där ABC står för Act, Belong, Commit – att göra något aktivt, göra något tillsammans och att göra något meningsfullt. I projektet undersöks hur ABC kan byggas in i det fysiska rummet, i närmiljön, för att friskfaktorerna ska bli en del av vardagen. Det kan handla om konstinstallationer där medborgarna blir medskapare, cirkulära marknader där en förutsättning för resursdelning genom återbruk är att människor möts, hybridlekplatser, öppna verkstäder, gerillaodling, nätverk, storytelling och föränderliga upplevelser.

Projektet genomförs i Ebbepark, ett helt nytt område i Linköping som utvecklas till en levande innerstadsmiljö med både boende, företag, skola och olika typer av samhällsservice, vilket i sig borgar för att projektet når en bred målgrupp. Hela området fungerar dessutom som en testbädd i full skala där organisationer kan testa idéer och innovationer i en verklig miljö.

Projektperiod

November 2021 – oktober 2025

Finansiering

Vinnova

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid institutionen för informatik och media:

Mer om projektet

ABC för meningsfulla möten – för minskad ensamhet och ökat välbefinnande, Vinnovas webb.

Senast uppdaterad: 2022-10-19