Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionens forskning inom fältet medier och kommunikation sätter analysen av medier och kommunikation i ett socialt och kulturellt sammanhang. Medier och kommunikation ses som en aspekt av det sociala, alltid påverkad av den mångfald av andra aspekter som också karaktäriserar det sociala livet.

Forskningsgruppen inom medier och kommunikation kombinerar analysen av kommunikationsprocesser inom olika dimensioner av det sociala – med särskild tonvikt på det politiska, det kulturella, det medborgerliga/civila, det organisatoriska, utvecklingsaspekter och det medicinska - med studier av kommunikationens strukturer och mediering, vilket innebär studier av medieorganisationer, medieinnehåll och reception av medier. I det senare fallet ägnas omfattande uppmärksamhet åt forskning om digitala medier, och särskilt sociala medier, men kommunikationsstrukturer och mediering innehåller samtidigt en mångfald av medie- och kulturorganisationer; allt ifrån nyhets- och underhållningsmedia, alternativa medier och gemenskap/grannskapsmedier till museer och universitet.

Inom dessa forskningsfält är det tre teman som ytterligare strukturerar forskargruppens arbete:

Vår forskning kombinerar teoretiska och empiriska studier och ger också uppmärksamhet åt normativa, etiska, praxeologiska och filosofiska frågor om medier och kommunikation. Det utgår från angreppssätt som till exempel: teori om medier/kommunikation, sociologisk teori och mediesociologi, kritisk teori och politisk ekonomi, kulturella (medie)studier, internetforskning och studier av informationssamhälle, medieetik, organisationsstudier, feminism och genusstudier, diskursstudier och post-strukturalistiska mediestudier etc.

Vår forskning vägleds av kritiska undersökningar som är normativt förankrade i sociala förändringsprocesser vilka syftar till ökade inslag av socialt/samhälleligt deltagande och demokratisering av demokratin, inkluderande kommunikation, samverkan, en kritisk och varm offentlighet och allmännytta (det delade i samhället).

Forskningsprojekt

Innehållsansvarig: Nico Carpentier