Källförteckningen

Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete. Var noga med att huvuduppslagen i dina referenser i källförteckningen är desamma som de du använt i dina texthänvisningar (annars blir det svårt för läsaren att veta vilken referens i källförteckningen som hör till en viss texthänvisning).

Dina referenser ska sorteras i en alfabetisk följd. I texthänvisningen finns inget som avslöjar vilken typ av dokument du refererar till. För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att ha antingen hängande indrag i referenserna, alternativt en blankrad mellan varje referens.

Nedan följer ett exempel på hur en källförteckning kan se ut

Borjas, G. J. (1999). Economic research on the determinants of immigration: lessons for the European Union [Elektronisk]. Washington: World Bank. Tillgänglig: NetLibrary. [2001-08-03]

Danielsson, C. (2010). Noteringar: Kontantfaktura eller kassaregister? [Elektronisk] Balans (6-7). Tillgänglig: FAR Komplett. [2010-07-21]

Eklund, K. (2010). Vår Ekonomi. Stockholm: Norstedts

Finansinspektionen. (2010). Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. [Elektronisk] Rapport. Stockholm, Finansinspektionen. Tillgänglig: http://www.fi.se/Templates/Page____12415.aspx [2010-07-21]

Francis, S. (red.) (1971). Libraries in the USSR. London: Bingley.

Frankelius, P. & Rosén, C.G. (1993). Företaget & omvärlden: handbok i strategisk information. Malmö: Liber-Hermods.

Hagström, B. (1989-1996). Norska. I Nationalencyklopedin. Bd. 14, ss. 285-287.

Hansson, B. & Lyngfelt, A. (2009). Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj.

Höjd ränta bankens hopp (2010). [Elektronisk] Dagens Nyheter, 26 april. Tillgänglig: Mediearkivet. [2010-07-21]

International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA (2007). Guidelines for library services to babies and toddlers. [Elektronisk]. The Hague: IFLA Headquarters. Tillgänglig: http://archive.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf  [2010-07-21]

Kuhlthau, C. (1993). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science, vol. 42, ss. 361-371.

Larsson, Å. (1998). Vindkraft i lokala och regionala nät: elektriska egenskaper och el-kvalitet. Stockholm: Elforsk (Elforsk Rapport, 1998:20).

Limberg, L. (1998). Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och lärande. Diss. Göteborgs universitet. Borås: Valfrid.

Lindberg, L. (1912a). Kyrkan och ungdomen. Stockholm: Bonnier.

Lindberg, L. (1912b). Nisse. Stockholm: Bonnier.

Lundell, S. (2001). Fackens strejkkassor förlorar 3 miljarder. Dagens industri, 31 juli.

Nationalencyklopedin (1989-1996). Höganäs: Bra Böcker.

Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfält, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj.

Norling, E. (2007). Uppsatser om användardefinierad taggning. Bibliotek 2.0 [Blogg]. 23 september. http://www.bibliotek20.se/ [2010-06-17]

Selme, A. (1998 ). Databaser - sökteknik - referenser: en lathund från biblioteket. Opublicerat manuskript. Borås: Högskolan, Bibliotek.

Selnes, F. & Sallis, J. (2003). Promoting relationship learning. I Egan, J. & Harker, M. J. (red.), Relationship marketing. Vol.3. Paradigm or perspective: The future of relationship marketing. London: SAGE Publications, ss. 277-304.

Soh, C., & Markus, M. L. (1995). How IT creates business value: A process theory synthesis. [Elektronisk] I Kemerer, C. F.  (red.), Sixteenth International Conference on Information Systems (ICIS) (pp. 29-41). Amsterdam, Netherlands 10-13 December. Tillgänglig: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=icis1995 [2010-07-21]

Utredningen om SverigeDirekt (2001). Offentliga Sverige på nätet.[Elektronisk] Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Statens Offentliga Utredningar; 2001:63.

Utter, M. (2010). Teknikutbildningars biblioteksnätverk. [e-postlista] 1 juni, Biblist http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A0=BIBLIST [2010-06-23]

Vad är en vetenskaplig artikel? (2007). http://www.youtube.com/watch?v=HgpoHuPj3ww [2010-06-23]

Vetenskapens värld (2010). Världshavens försurning. [TV-program] Sveriges Television, SVT 2 15 mars.

Yau, O H. M., Lee, J. S. Y., Chow, R. P. M., Sin, L. Y. M. & Tse, Alan C. B. (2000).  Relationship Marketing the Chinese Way. Business Horizons, vol. 43, ss. 16-24.

Åsberg, M., Grape, T., Krakau, I., Nygren, Å., Rohde, M., Wahlberg, A. & Währborg, P. (2010). Stress as the Cause of Mental Illness. Läkartidningen, ss. 1307-1310.

Generellt om att referera | Harvardsystemet | Texthänvisningen | Referenser | Källförteckningen


 

Creative Commons-licens Guide till Harvardsystemet by Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at www.hb.se.