Årsmöte IM Alumn januari 2022

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – IM Alumn – inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte online måndag 10 januari 2022 klockan 17:00 online via Zoom.

Om du inte redan har fått zoomlänken via e-post kontaktar du alumn@im.uu.se

Agenda

 1. Öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11. Val av minst en, högst två revisorer
 12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Valberedningens sammansättning
 15. Föreningens verksamhet och arbetsformer
 16. Förslag till stadgeändring: §3 näst sista meningen: ”Föreningen har fem ämnessektioner: ADB/DSV/IS, MDI, MKV/Journalistik, Programvaruteknik och MKIT”.
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Välkommen!

Med vänliga hälsningar
Göran Svensson, ordförande IM Alumn
Christian Sandström, sekreterare IM Alumn

Last modified: 2021-12-10