Alumnföreningen vid informatik och media

Årsmöte med IM Alumn måndag den 14 januari 2019 kl. 18.15 i Faculty Club (H429) på Ekonomikum

Hej!
Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media - IM Alumn – inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte måndag den 14 januari 2019 kl. 18.15 i Faculty Club (H429) på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 (plan 4 = översta våningen).

Vi bjuder på en ostsmörgås och dricka + kaffe/the´- därför behöver vi en föranmälan för att veta hur många smörgåsar som vi behöver beställa, vi vill därför ha din anmälan senast  den 8/1 via e-post: alumn@im.uu.se
Var god ange eventuella allergier som ex.vis glutenintolerans vid din anmälan, tack.

--
Agenda
1. Öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av styrelse
10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
11. Val av minst en, högst två revisorer
12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
13. Behandling av inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
---

Med vänliga hälsningar

Christian Sandström
---------------------------------------
Christian Sandström, sekreterare
i alumnföreningen vid institutionen
för informatik och media - IM Alumn
tillika administratör vid
Institutionen för informatik och media
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 UPPSALA
Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 10, Ekonomikum, rum E317
Mobil: 070-729 45 42
e-post: alumn@im.uu.se
hemsida: http://im.uu.se/samverkan/alumn/


Alumnföreningen vid informatik och media – IM Alumn – ska främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid institutionen för informatik och media.

IM Alumn bildades 3 december 2010 och riktar sig till dig som har läst eller läser något av följande ämnen vid Uppsala universitet:

  • MKIT (management, kommunikation och IT)
  • Informationssystem, IS
  • Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV
  • Människa- datorinteraktion, MDI
  • Journalistik
  • Data- och systemvetenskap, DSV
  • Administrativ databehandling, ADB
  • Informationsteknik
  • Informationsvetenskap
  • Programvaruteknik

IM Alumn riktar sig även till dig som jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media (inklusive tidigare då institutionen hade andra namn som exempelvis institutionen för informationsvetenskap, institutionen för ADB och datalogi, institutionen för informationsbehandling och sociologiska institutionen).

För blivande eller nuvarande alumner

Håll kontakten med före detta kursare och knyt nya kontakter med alumner vid Uppsala universitet.

Läs mer om Uppsala universitets alumnverksamhet.


Kontakta IM-alumn: alumn@im.uu.se

IM-alumn finns också på facebook och linkedin.


Innehållsansvarig: Christian Sandström